PRODUCTS

Chem #4 1/8th Jar by Monterey Kush Co.

Chem #4 1/8th Jar by Monterey Kush Co.

Regular price $29.00 $25.00

Tasty and classic Sativa strain testing at 25.48%. Enjoy!